Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

amblemsrrs80Savez radio-amatera Republike Srpske (SRRS), sa sjedištem u Trebinju, u proteklim danima aktivirao je svoju radio-mrežu za opasnost (RMZO) na čitavoj teritorijji RS i tako stavio sve svoje tehničke kapacitete za potrebe organa civilne zaštite i građana za slučaj većeg prekida telefonskih veza između regija Srpske. Pored ovih aktivnosti radio-amateri članovi Saveza u stalnoj su koordinaciji sa organima civilne zaštite u ugroženim područjima, a uzeli su i aktivnog učešća na terenu u akcijama obavještavanja, raščišćavanja i dopremanja pomoći u opštinama: Zvornik, Prijedor, Banja Luka, Gradiška, Doboj i Novi Grad rame uz rame sa jedinicama vatrogasaca, CZ i Crvenog krsta.

Frekvencije amaterskih repetitora u Banja Luci i Prijedoru ustupljene su na korištenje pripadnicima civilne zaštite na terenu u akcijama spašavanja i organizacije pomoći i aktivno se koriste.

Kancelarija Saveza u Trebinju u protekla dva dana neprestano prima pozive za pomoć direktno ugroženim ljudima i potrebe za evakuaciju većinom u opštini Šamac. Ove poruke se preko Operativnog Centra Grada - 121 u Trebinju prosljeđuju Centru republičke uprave CZ u Banja Luci. U slučaju potpunog prekida telefonskih veza ove poruke prosljeđivaće se putem radio-mreže za opasnost SRRS koja ostaje aktivna dok postoji potreba.

 

Informacija: Kancelarija SRRS