amblemsrrs80Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje,  nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH).

Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske.

Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Nakon višegodišnjih problema od 2006. godine Kancelarija Saveza je preseljena  u Trebinje, od kada nesmetano i svakodnevno funkcioniše.

Jedan od glavnih dugoročnih zadataka i ciljeva Saveza je da članovi Saveza budu adekvatno predstavljeni i zastupljeni u Međunarodnoj uniji radioamatera - IARU, jer im je to pravo uskraćeno od 1993. godine uzurpacijom od strane Asocijacije radioamatera u BiH iz Sarajeva.

Do kraja 2006. godine Savez se finasirao sredstvima od članarine , kotizacija i donacija, što je bilo dovoljno tek toliko da se podmire osnove potrebe da Savez funkcioniše. Od 2007. godine Savez je uvršten na grant Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, čime su stvoreni uslovi da se planirane aktivnosti realizuju u najvećoj mjeri,a od 2011. godine Savez je dobio status organizacije od posebnog javnog značaja za Republiku Srpsku.

U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje  ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio oko 50.000 KM sredstava  namjenjenih za pomoć klubovima  (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

Savez raspolaže sa mrežom od 6 VHF magistralnih repetitora, čija je modernizacija u toku, a takođe se aktivno radi i na proširenju mreže.

Savez radio-amatera Republike Srpske je organizator dva radio-amaterska takmičenja, HF  i VHF KUPA SRRS, koja imaju  regionalno-međunarodni karakter.